RC 10 wit RC Kleur 400 ml spuitbus

10.95

1 op voorraad (kan nabesteld worden)

Artikelnummer: 320010 Categorie: Brand:
 

Beschrijving

Classificatie volgens de CLP-verordening

Symbolen

GHS02: Flamme GHS02: Vlam

GHS07: dickes Ausrufezeichensymbol GHS07: Uitroepteken

Signaalwoord gevaar!

Gevarenwaarschuwingen

H-zinnen H222: Zeer ontvlambare aerosol.

H229: Container staat onder druk: kan barsten bij verhitting.

H317: Kan allergische huidreacties veroorzaken.

H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langetermijneffecten.

Veiligheidsinstructies

voor EHU-kits voor gevaarlijke stoffen EUH066: Herhaald contact kan leiden tot een broze of gebarsten huid.

Veiligheidsinstructies

P-zinnen P210: Uit de buurt van hitte/vonk/open vuur/hete oppervlakken houden. Niet roken.

P251: Niet doorboren of verbranden, zelfs niet na gebruik.

P280: Beschermende handschoenen / beschermende kleding / Oogbescherming / Gezichtsbescherming dragen.

P305+351+338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Enkele minuten zachtjes afspoelen met water. Verwijder indien mogelijk bestaande contactlenzen. Blijf

spoelen P333+313: In geval van huidirritatie of .. uitslag: Zoek medisch advies / zoek medische hulp.

P410+P412 Beschermen tegen zonlicht. Stel niet bloot aan temperaturen boven 50 °C.

RC

Colours RC Colours is een brandstofbestendig universeel kleurensysteem voor ABS, GfK, metaal, hout en nog veel meer voor vlucht- en scheepsmodellen. De kleuren voor het vliegmodelgamma zijn afgestemd op de kleuren van Oracover® klemfolies. Verkrijgbaar in spuitbussen van 150 ml en 400 ml.

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.